Política de privadesa

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en el successiu, “LLQDP”), l’informem que qualsevol dada de caràcter personal que vostè faciliti per mitjà d’aquest lloc web, passarà a formar part d’un fitxer de titularitat de l’Associació OPEN FABLAB Andorra La Vella (en el successiu, “OPEN FABLAB ANDORRA LA VELLA”), denominat “Contactes” i inscrit degudament a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal per part d’OPEN FABLAB ANDORRA LA VELLA, i per tant les finalitats del fitxer abans esmentat, són atendre les seves demandes d’informació sobre l’activitat de l’associació, així com enviar-li, si s’escau, comunicacions comercials electròniques en relació amb l’activitat de l’associació i l’activitat dels seus socis, els seus col·laboradors i altres contactes d’aquesta. En les eventuals comunicacions comercials electròniques que li enviem s’hi indicarà com vostè se’n pot donar de baixa, en cas que així ho desitgi.

En cas que sigui necessari per assolir les finalitats abans esmentades, vostè accepta que OPEN FABLAB ANDORRA LA VELLA pugui permetre que les seves dades de caràcter personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, el qual, en el seu cas, es durà a terme en compliment de l’establert en la LLQDP.

En tot cas, OPEN FABLAB ANDORRA LA VELLA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades de caràcter personal està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament i/o accés no autoritzat.

Altrament, OPEN FABLAB ANDORRA LA VELLA l’informa que les dades de caràcter personal que li sol·licita són les estrictament necessàries per poder dur a terme les finalitats abans esmentades. Tanmateix, OPEN FABLAB ANDORRA LA VELLA l’adverteix que les dades de caràcter personal i altra informació que vostè li faciliti han de ser vertaderes i exactes, havent-li vostè de comunicar els eventuals canvis que es produeixin. En qualsevol cas, vostè respondrà de la veracitat i l’exactitud de les dites dades i informació, i OPEN FABLAB ANDORRA LA VELLA podrà, en tot cas, excloure`l d’entre els seus contactes en cas que vostè hagi facilitat dades o informació falses o inexactes, sense perjudici de les accions legals que en el seu cas li poguessin correspondre.

Finalment, també en compliment de la LLQPD, OPEN FABLAB ANDORRA LA VELLA l’informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades de caràcter personal, reconeguts a la LLQPD, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic cluster.manager@OPEN FABLAB Andorra La Vella.ad, a la qual hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Darrera actualització: 22 de maig del 2022.